آژانس مسافرتی شیراز

تاثیر نوسازی بافتهای فرسوده در توسعه گردشگری

امروزه مدیران شهرهای تاریخی به حفظ، احیاء، باز زنده سازی، بهره برداری و معرفی اماکن تاریخی که غالباً دربافت های فرسوده واقع هستند، توجه ویژه ای دارند. هدف آن ها از این اقدام تقویت باورهای ملی و مذهبی و ارتقاء فرهنگی شهروندان است تا در کنار آن منبع درآمدی ارزشمند برای شهر و ساکنان آن [...]

ادامه مطلب