ویزای سنگاپور

اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور

یک قطعه عکس 3 در 4، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک

لطفا امتیاز بدهید